– bliv medlem og støt

Vedtægter

§ 1.

Foreningen ”FREDENSBORGHUSENES VENNER” er stiftet som en filantropisk forening med det almennyttige formål at støtte og herunder yde tilskud til at bevare, beskytte og fremhæve Fredensborghusene som et internationalt enestående eksempel på unikt dansk boligbyggeri, – arkitektonisk, miljømæssigt og socialt.

Foreningens indsats er rettet mod det grænseområde, hvor beboernes normale og markedsbestemte lejebetalinger, beboerrestaurantens og selskabslokalernes daglige drift og offentlige og private tilskudsmidler ikke vil være tilstrækkelige til at sikre dette formål, idet bebyggelsens fredning, tilstand, internationale omdømme og tiltrækning for bl.a. arkitektstuderende fra ind- og udland, samt fællesarealernes udsmykning og anvendelse medfører helt ekstraordinære byrder.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune.

§ 3.

Foreningens formål er at yde støtte og tilskud til at bevare og sikre Fredensborghusenes ud- og indvendige fællesarealer, herunder beplantning, udsmykning, møblering og belysning m.v..

§ 4.

Foreningen modtager såvel frivillige bidrag, som gaver og arv fra medlemmer og andre, og ledelsen forvalter indkomne midler i overensstemmelse med foreningens formål og under aflæggelse af regnskab en gang om året i tilslutning til den årlige general-forsamling.

Foreningen kan for at fremme medlemstilgang og fremskaffe supplerende økonomiske bidrag til formålet yde medlemsservice til ventelistemedlemmer til Fredensborghusene og afvikle velgørenhedsarrangementer, lotterier, lodtrækninger, koncerter, foredrag og lignende, primært i Fredensborghusenes selskabslokaler.

Foreningen kan samarbejde med almennyttige institutioner, fonde og lignende om større støtteprojekter indenfor formålet og i denne forbindelse yde projektledelse.

Ved løbende anvendelse af indkomne bidrag skal det sikres, at foreningens formue kun midlertidigt kan overstige 100.000,- kr.

Før anvendelse af bevilgede midler til fremme af formålet kan ske i det enkelte tilfælde, skal Fredensborghusenes Beboerudvalg konsulteres og Fredensborghusenes Bestyrelses godkendelse foreligge.

§ 5.

Enhver person, virksomhed, selskab, institution eller fond kan opnå medlemskab.

§ 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 – 6 personer. I ulige år afgår og vælges 2- 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår og vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest en uge efter valget og vælger selv sin formand af sin midte. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har ret til at supplere sig selv, såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode kommer under 3.

Udadtil tegnes foreningen af formanden eller næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 7.

Foreningens medlemmer indkaldes ved e-mail eller brev med 30 dages varsel til den ordinære generalforsamling, der finder sted i maj måned, normalt primo.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel ved e-mail eller brev efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra 20% af medlemmerne med begrundet forslag til dagsorden.

§ 8.

Den årlige generalforsamling afvikles under en dagsorden med følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden.

3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.

7. Eventuelt.

§ 9.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen som årligt eller livsvarigt (for ikke-enkeltpersoner dog 5 år) for følgende kategorier:

a) Enkeltpersoner.

b) Mindre erhvervsvirksomheder, butikker og lignende.

c) Større erhvervsvirksomheder, selskaber, institutioner og fonde.

Bestyrelsen kan – som en særlig undtagelse – beslutte nedsættelse af kontingent efter nærmere begrundelse herfor.

Bestyrelsen er bemyndiget til at yde livsvarigt medlemskab uden kontingent i særlige tilfælde efter nærmere begrundelse herfor.

Kontingentet forfalder til betaling senest 30 dage efter indmeldelse, henholdsvis et løbende årligt kontingent senest 30 dage efter driftsårets udløb.

Kontingentrestance medfører fortabelse af valgret og valgbarhed.

§ 10.

Bestyrelsen er ulønnet, men kan afholde administrations-omkostninger mod dokumentation.

§ 11.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 12.

Såfremt foreningen opløses skal foreningens midler tilfalde en almennyttig forening eller fond til bevarelse af fredede danske bygninger eller til fremme af dansk arkitektur.

Således vedtaget i Fredensborg den 15. maj 2009.

Jørgen Seidel (nr. 53)

Christen Mærsk (nr. 44)

Steen Lichtenberg

Ole Pagh-Schou

Ernst Kirstein (nr. 57)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.